Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quân át
  the ace of spades
  quân át pích
  (khẩu ngữ) người xuất sắc (về môn gì đó)
  an ace pilot
  viên phi công xuất sắc
  cú giao bóng thắng điểm (quần vợt)
  [have] an ace up one's sleeve
  (Mỹ [have] an ace in the hole) (khẩu ngữ)
  có món tủ (con chủ bài) còn để dành đấy chưa cho xuất trận
  play one's ace
  sử dụng con chủ bài của mình
  within an ace of something (doing something)
  rất gần với, sát nút với
  he was within an ace of death
  nó sát nút với cái chết, nó suýt nữa thì chết

  * Các từ tương tự:
  acellular, acentral, acentric, acephalous, acerate, acerbate, acerbic, acerbically, acerbity