Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có tâm, không có đoạn trung tâm