Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acerbic /ə'sɜ:bik/  

 • Tính từ
  chua chát, gay gắt
  an acerbic remark
  lời nhận xét chua chát

  * Các từ tương tự:
  acerbically