Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acerbate /eks'æsə:beit/  

  • Ngoại động từ
    làm tăng, làm trầm trọng (bệnh, sự tức giận, sự đau đớn)
    làm bực tức, làm cáu tiết, làm tức giận