Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có tế bào; không chia thành tế bào