Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acerbity /ə'sɜ:biti/  

  • Danh từ
    sự chua chát, sự gay gắt