Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có dạng kim; có đầu nhọn