Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acephalous /ə'sefələs/  

  • Tính từ
    không có đầu
    không có tướng, không có người cầm đầu; không chịu nhận ai là người cầm đầu
    (thông tục) cụt đầu, bị chặt ngọn
    thiếu âm đầu (câu thơ)