Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsurpassed /' ns :'p :st/  

  • Tính từ
    không hn, không vượt, không trội hn