Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exceptional /ik'sep∫ənl/  

 • Tính từ
  khác thường, kiệt suất
  the firemen showed exceptional bravery
  các đội viên đội chữa cháy tỏ ra dũng cảm khác thường

  * Các từ tương tự:
  exceptionality, exceptionally, exceptionalness