Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

top-notch /,tɒp'nɒt∫/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ)
    hạng nhất, số một
    a top-notch lawyer
    luật sư số một