Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thầy phù thủy
  người có tài phi thường, thiên tài
  she's a wizard with computers
  cô ta là một thiên tài về máy tính

  * Các từ tương tự:
  wizardry