Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wizardry /'wizədri/  

  • Danh từ
    ma thuật
    tài năng phi thường
    his football wizardry
    tài năng phi thường về bóng đá của hắn