Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outstanding /,aʊt'stændiŋ/