Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ for; as)
  nổi tiếng
  a town noted for its fine buildings
  một thành phố nổi tiếng về những tòa nhà đẹp
  a town noted as a health resort
  một thành phố nổi tiếng là nơi nghỉ ngơi dưỡng sức