Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

illustrious /i'lʌstreiəs/  

  • Tính từ
    lừng danh

    * Các từ tương tự:
    illustriously, illustriousness