Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đáng sùng kính, đáng kính
  a venerable scholar
  một nhà học giả đáng kính
  the venerable ruins of the abbey
  phế tích đáng sùng kính của một tu viện
  (Anh giáo) á thánh

  * Các từ tương tự:
  venerableness