Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gây ấn tượng mạnh mẽ; hùng vĩ, bề thế
  an impressive scene
  cảnh hùng vĩ
  his collection of paintings is most impressive
  bộ sưu tập tranh của ông ta gây ấn tượng hết sức mạnh mẽ

  * Các từ tương tự:
  impressively, impressiveness