Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gây kích thích
  the stimulating effect of coffee
  tác dụng kích thích của cà phê
  gây hứng thú; lý thú
  a stimulating discussion
  cuộc tranh luận gây hứng thú, một cuộc tranh luận lý thú