Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impressiveness /im'presivnis/  

  • Danh từ
    sự gây ấn tượng mạnh mẽ; sự hùng vĩ, sự bề thế