Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nguy nga đồ sộ
  an imposing building
  một tòa nhà nguy nga đồ sộ
  đường bệ
  an imposing person
  một người đường bệ

  * Các từ tương tự:
  imposingly, imposingness