Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

redoubtable /ri'daʊtəbl/  

  • Tính từ
    đáng gờm; kinh khủng
    a redoubtable opponent
    một đối thủ đáng gờm