Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đáng kính sợ
  his strength was awesome
  sức mạnh của anh ta thật đáng kính sợ

  * Các từ tương tự:
  awesomely, awesomeness