Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dễ sợ
  the children were a fearsome sight after their mud fight
  tụi trẻ sau trận ném bùn vào nhau trông thật dễ sợ

  * Các từ tương tự:
  fearsomeness