Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hăm doạ; đe doạ

    * Các từ tương tự:
    menacingly