Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm khiếp sợ
    ông ta làm con khiếp sợ bằng những chuyện ma quỷ