Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-fied)
    (chủ yếu ở dạng bị động) làm đờ ra, làm sững sờ
    sợ đờ người ta
    [làm cho] hóa đá