Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  làm cho cóng
  tay anh ấy bị rét cóng
  làm cho mụ (trí óc); làm tê liệt (sự hoạt động)

  * Các từ tương tự:
  benumbed