Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    gây hoảng sợ, đáng sợ
    a scary ghost story
    một chuyện ma đáng sợ