Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thông tục) thấy sởn gai ốc, thấy râm ran như có kiến bò