Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hair-raising /'heəreiziη/  

  • Tính từ
    làm sởn tóc, rùng rợn