Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm sợ hãi, làm nản lòng

    * Các từ tương tự:
    dauntingly