Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm căng thẳng thần kinh; làm mất bình tĩnh; làm mất can đảm
  she found the whole interview rather unnerving
  cô ta thấy toàn bộ cuộc phỏng vấn chỉ làm căng thẳng thần kinh

  * Các từ tương tự:
  unnervingly