Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
  [làm] nổi gai ốc, [làm] ghê rợn
  a creepy ghost story
  chuyện ma quỷ ghê rợn
  kỳ quái
  đó thật là một sự trùng hợp kỳ quái

  * Các từ tương tự:
  creepy-crawly