Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm kinh sợ; đáng sợ
    a spooky old house
    ngôi nhà cổ đáng sợ