Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intimidating /in'timideitiη/  

 • Tính từ
  đầy hăm dọa
  an intimidating pile of dirty dishes
  một chồng dĩa dơ đáng sợ (đầy hăm dọa)

  * Các từ tương tự:
  intimidatingly