Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (thường bị động)
    làm cho quá sợ; làm cho quá kính nể
    bị các bạn đồng sự lâu năm làm cho quá sợ mà phải phục tùng