Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bò cái
  milk cow
  bò sữa
  con cái (voi, tê giác, cá voi…)
  (lóng, xấu) con mụ, ả
  you stupid cow!
  đồ con mụ nghốc nghếch!
  till the cows come home
  mãi rất lâu
  anh có thể cứ nói mãi mà chẳng bao giờ làm cho tôi thay đổi ý kiến đâu
  Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  hăm dọa; làm cho hoảng sợ
  cái nhìn hỏang sợ

  * Các từ tương tự:
  cow-bird, cow-boy, cow-bunting, cow-catcher, cow-fish, cow-flap, cow-heart, cow-heel, cow-hide