Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật học) lợn biển; cá nược
    cá nóc hòm