Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    da bò
    roi da bò
    Ngoại động từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quất bằng roi da bò