Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cow-catcher /'kau,kætʃɔ/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái gạt vật chướng ngại (ở đầu mũi xe lửa)