Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự kính sợ, sự nể sợ
  anh tôi nhiều tuổi và thông minh hơn tôi nhiều nên tôi luôn luôn nể sợ anh
  Động từ
  (thường ở dạng bị động)
  làm kính sợ
  kính sợ không khí trang nghiêm trong dịp đó

  * Các từ tương tự:
  awe-inspiring, awe-stricken, awe-struck, aweary, aweather, awesome, awesomely, awesomeness