Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (browbeat; bowbeaten)
  browbeat somebody [into doing something]
  dọa, dọa nạt ai bắt ai phải làm gì
  they browbeat him into signing the document
  họ dọa anh ta bắt phải ký vào văn kiện

  * Các từ tương tự:
  browbeaten, browbeater