Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horrendous /'hɒrendəs/  

 • Tính từ
  kinh khủng, khủng khiếp
  horrendous queues
  dãy người xếp hàng kinh khủng

  * Các từ tương tự:
  horrendously