Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horrendously /'hɒrendəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] kinh khủng, [một cách] khủng khiếp