Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dễ sợ
  a frightful accident
  một tai nạn dễ sợ
  (khẩu ngữ) kinh khủng
  they left the house in a frightful mess
  họ để ngôi nhà trong một tình trạng lộn xộn kinh khủng

  * Các từ tương tự:
  frightfully, frightfulness, frightfuly