Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unspeakable /ʌn'spi:kəbl/  

 • Đại từ
  (thường xấu)
  không tả xiết
  unspeakable joy
  niềm vui không tả xiết

  * Các từ tương tự:
  unspeakableness