Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unspeakableness /n'spi:k blnis/  

  • Tính từ
    tính không thể nói được, tính không diễn t được