Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frightfuly /'fraitfuli/  

  • phó từ
    ghê sợ, ghê khiếp, khủng khiếp
    (thông tục) ghê gớm, vô cùng, hết sức, cực kỳ