Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khủng khiếp; rùng rợn
    a grisly story about people who ate human flesh
    truyện rùng rợn về những người ăn thịt người